[TV] [RadiO] [Special Issue] [Publication] [Relate Link] [About Us] [Home]
TV Programs
 
TV Programs
ชุดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ชุดความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
ชุดความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ต
 
 
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นล้นพ้น จึงจัดทำรายการ "อินเทอร์เน็ตไอที กับ ศรีศักดิ์ จามรมาน" ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการ สอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะ ซึ่งบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือ "ความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าฯ ถวาย"
ค้นหา ...
ประเภท :
     ภาษา :
ค้นหา :

 

รายการทั้งหมด 80 รายการ
จำนวนรายการในแต่ละหน้า 20 รายการ
หน้าปัจจุบัน 3 จากทั้งหมด 4 หน้า   [3] จาก[4]

หน้า   1 2 3 4 | [ ก่อนหน้า ]  [ ถัดไป ]  [ สุดท้่าย ]  

รายการ
    ชุดความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์         ออกอากาศที่ : UBC DLTV 89, UBC DLTV 9 UBC DSTV 89
ตอน :
คอมพิวเตอร์ด้านศิลปศาสตร์ ออกอากาศวันที่ : 25/4/2549
รายละเอียด :
• ในสมัยก่อนงานด้านศิลปศาสตร์ มักจะใช้แต่ความคิดสร้างสรร ใช้เครื่องมือแต่เพียงเล็กน้อย อาทิ - งานวาดภาพก็จะใช้พู่กัน - งานด้านดนตรีก็จะใช้เครื่องดนตรี - งานศิลปการแสดง ก็ใช้เครื่องแต่งตัว เป็นต้น •• ต่อมามีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ ในงานด้านศิลปกรรม อาทิ - บันทึกข้อมูลด้านศิลปกรรม - จัดทำสื่อการเรียนการสอน - จัดทำฐานข้อมูลศิลปกรรม เป็นต้น การใช้คอมพิวเตอร์ด้านภาษาศาสตร์ ••ในสมัยก่อนการเรียนรู้ด้านภาษาจำเป็นต้องศึกษา และฝึกฝนโดยตรงจากหนังสือหรือผู้เชี่ยวชาญ •• ต่อมามีการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ • เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้านภาษาศาสตร์ • ช่วยเพิ่มทักษะมากมาย อาทิ - การพูด - การอ่าน - การเขียน - การฟัง - การสนทนา เป็นต้น การใช้คอมพิวเตอร์ด้านศิลปการแสดง •• คอมพิวเตอร์มีส่วนทำให้การทำงาน ด้านศิลปการแสดงสะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น •• มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการตัดต่อรายการโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ •• มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยดูแลเรื่องระบบเสียง ในการบันทึกเทปโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ การใช้คอมพิวเตอร์ด้านดนตรี • สนับสนุนผู้สนใจงานด้านดนตรี • เป็นศูนย์กลางการเรียนและการสอนดนตรี • สนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านดนตรี • ส่งเสริมการอ่านโน้ตดนตรี • ส่งเสริมการฝึกเปียโน • ส่งเสริมการซื้อขายอุปกรณ์ และผลงานด้านดนตรี การใช้คอมพิวเตอร์ด้านสถาปัตยกรรม • สนับสนุนงานด้านการออกแบบ อาทิ อาคารและบ้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น • สนับสนุนข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรม • สนับสนุนการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร • สนับสนุนการออกแบบแต่งสวน การใช้คอมพิวเตอร์ด้านศิลปกรรม • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการออกแบบ งานศิลปะ และร่างสีก่อนจะลงมือวาดจริง • สามารถใช้คอมพิวเตอร์หาจุดบกพร่องของภาพเขียน • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในด้านการบำรุงรักษาและปฏิสังขรณ์ภาพได้ การใช้คอมพิวเตอร์ด้านการถ่ายภาพ • มีการนำเอากล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล มาใช้แทนกล้องถ่ายรูปแบบธรรมดา • สามารถนำภาพที่ถ่ายโดยกล้องดิจิทัล โหลดลงในคอมพิวเตอร์ได้ทันที • สามารถส่งภาพผ่านอีเมล์ให้เพื่อนๆ หรือครอบครัวที่อยู่ไกลได้ การใช้คอมพิวเตอร์ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม มีการใช้คอมพิวเตอร์ด้านการท่องเที่ยว และโรงแรมมากมาย อาทิ • การจองตั๋ว • การจองโรงแรม • การเรียนการสอนด้านโรงแรม เป็นต้น การใช้คอมพิวเตอร์ด้านจิตวิทยา ปรัชญา และศาสนา อาทิ • ใช้ในการกำหนดสาระสำคัญ • ใช้ในการกระตุ้นการหยั่งรู้ • ใช้สำหรับการวิจัยจิตวิทยา ปรัชญาและศาสนา • ใช้สำหรับทำแบบจำลอง เป็นต้น การใช้คอมพิวเตอร์ด้านบรรณรักษ์ศาสตร์ • สนับสนุนงานด้านการค้นหาข้อมูล • ช่วยในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศ จากหน่วยงานต่างๆ • เป็นอุปกรณ์ช่วยสอนวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์
ตอน :
คอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว ออกอากาศวันที่ : 25/4/2549
รายละเอียด :
คำจำกัดความของภาพเคลื่อนไหวจากเว็บพีเดีย คือการจำลองการเคลื่อนไหว โดยใช้รูปเป็นชุด เรียกแต่ละรูปว่า “เฟรม (Frame)” ประเภทของภาพเคลื่อนไหว อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท 1) เซล แอนนิเมชั่น (Cel Animation) 2) คอมพิวเตอร์ แอนนิเมชั่น (Computer Animation) ซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหวในงานนำเสนอ ได้เสนอ 1) สวิช 2.0 ซอฟต์แวร์ (Swish 2.0 Software) 2) อะโดบี อิลลัสเทรเทอร์ ซีเอส (Adobe Illustrator CS) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวในงานวีดีโอ ได้เสนอ 1) ยูลีด วีดีโอ สทูดิโอ (Ulead Video Studio) 2) เวกัส 5 (Vegas 5) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว ในงานภาพยนตร์ ได้เสนอ 1) ซอฟต์แวร์มายาเวอร์ชั่น 6 (Maya 6) 2) ซอฟต์แวร์ไลท์เวฟ (LightWAVE)3) 3) ซอฟต์แวร์ทรีดีสทูดิโอแมกซ์ (3D Studio MAX) ซอฟต์แวร์ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวในงานโฆษณา ได้เสนอ 1) ยูลีด จีไอเอฟ แอนนิเมเทอร์ 5 (Ulead GIF Animator 5) 2) แฟนทามอร์ฟ (Fantamorph) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวในเว็บ ได้เสนอ 1) คอฟฟีคัพ ไฟร์สทาร์เทอร์ (CoffeeCup Firestarter) 2) อิตสมี (It’s Me) 3) เอฟเฟ็กทรีดีสทูดิโอ (Effect 3D Studio) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวในเกม ได้เสนอ 1) ดาร์คเบสิก (DarkBasic) 2) ทรีดีเอสแมกซ์ (3ds Max) 3) ซอฟต์อิมเมจ เอ็กซ์เอสไอ (SoftImageXSI)
ตอน :
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการทหาร ออกอากาศวันที่ : 25/4/2549
รายละเอียด :
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการทหารได้เสนอ 1) บทนำ 2) คอมพิวเตอร์ในการทหาร 3) คอมพิวเตอร์ในกระทรวงกลาโหม 4) 4) คอมพิวเตอร์ในการสืบราชการลับ บทนำได้เสนอ 1)ประวัติการทหารโดยสังเขป2) 2) การใช้คอมพิวเตอร์ด้านการทหาร การใช้คอมพิวเตอร์ด้านการทหาร อาทิ • ใช้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ภายในกองทัพ • ใช้ในด้านการเงิน การจัดทำบัญชีเงินเดือน ของทหาร • ใช้ในการพยากรณ์อากาศเพื่อประโยชน์ใน การวางแผนการรบ • ใช้ควบคุมการกำหนดเป้าหมาย - การยิงและโจมตี - การทิ้งระเบิด เป็นต้น • ใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารระหว่างกองทัพได้ทั่วโลก • ใช้ในการวางแผนการรบและการจำลองการซ้อมรบ • ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการ - พัฒนาแผนงาน - จัดทำงบประมาณของกองทัพ • ช่วยในการจัดระบบการป้องกันภัยและการรักษาความปลอดภัยในกองทัพ • ใช้ในการออกแบบ พัฒนา และทดสอบงานด้านต่างๆ ในกองทัพ
ตอน :
คอมพิวเตอร์ด้านการพยากรณ์อากาศ ออกอากาศวันที่ : 25/4/2549
รายละเอียด :
คำจำกัดความของคำว่า “พยากรณ์อากาศ” จากเว็บวิกิพีเดีย • • การพยากรณ์อากาศเป็นศาสตร์ในการทำนาย เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปทางอากาศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยมีการสังเกตุการณ์พื้นฐาน อาทิ - ความกดอากาศ - ความเร็วและทิศทางลม - อุณหภูมิ - ความชื้น เป็นต้น ประโยชน์การใช้คอมพิวเตอร์ในการพยากรณ์อากาศ • มีความรวดเร็วในการคำนวณสภาพอากาศ • มีความถูกต้องแม่นยำสูง • สามารถส่งผลการพยากรณ์ได้รวดเร็ว • สามารถคาดการณ์เตือนภัยธรรมชาติได้แม่นยำ ฮาร์ดแวร์ด้านการพยากรณ์อากาศในประเทศไทย 1) ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ 2) ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 3) เรดาร์ตรวจอากาศ ตัวอย่างเว็บการพยากรณ์อากาศในประเทศไทย ได้เสนอ 1) เว็บกรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th) 2) เว็บสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ (www.surin-met.com) ซอฟต์แวร์ด้านการพยากรณ์อากาศในต่างประเทศ ได้เสนอ 1) แวนเทจ โปร 2 (Vantage Pro 2) 2) แม็กซี เวเธอร์ ฟอร์แคสท์ (MaxSea Weather Forecast) 3) แฮม เวเธอร์ 3.086 พีเอชพี (Hamweather 3.086 PHP) ตัวอย่างเว็บด้านการพยากรณ์อากาศในต่างประเทศ ได้เสนอ 1) เว็บคอมพิวเวเธอร์ (Compu-Weather) 2) เว็บองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) 3) เว็บแอคคิวเวเธอร์ (AccuWeather) การใช้คอมพิวเตอร์พยากรณ์อากาศเพื่อการคมนาคม แบ่งเป็น 3 ประเภท 1) เพื่อการขนส่ง 2) เพื่อการเดินเรือ 3) เพื่อการท่องเที่ยว การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการป้องกันภัยทางธรรมชาติ อาทิ 1) พายุทอร์นาโด (Tornado) 2) คลื่นยักษ์สึนามิ (Tsunami) 3) แผ่นดินไหว (Earthquake) 4) ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
ตอน :
คอมพิวเตอร์แปลภาษามนุษย์ ออกอากาศวันที่ : 25/4/2549
รายละเอียด :
คำจำกัดความของเอ็มทีมีมากมาย อาทิ • จากอานสเซอร์ดอตคอม (Answer.com) การแปลภาษาโดยเครื่อง หรือ “เอ็มที (MT = Machine Translation)” คือการแปลโดยอัตโนมัติ เช่นแปลโดยคอมพิวเตอร์ จากภาษาธรรมชาติ ภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง ความสำคัญของเอ็มที มี 4 ด้าน 1) ความสำคัญทางสังคม 2) 2) ความสำคัญทางธุรกิจ 3) ความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ 4) 4) ความสำคัญทางความรอบรู้ ได้เสนอหลักการด้านเอ็มที 1) ภาษา 2) การแปลภาษา 3) ปัญหาการแปลจากภาษาไทย 1) ภาษา ภาษา คือสื่อในการส่งความหมาย อาจแบ่งเป็น (1) ภาษามือ (2) ภาษากาย (3) ภาษาพูด (4) ภาษาเขียน 2) การแปลภาษา อาจแบ่งเป็น 2 แบบ (1) แปลภาษาเครื่อง หรือภาษาคอมพิวเตอร์ การแปลภาษาเครื่องไม่ถือเป็นเอ็มที (2) แปลภาษาคน หรือภาษาธรรมชาติ การแปลภาษาคนเป็นภาษาคนถือเป็นเอ็มที 3) ปัญหาการแปลจากภาษาไทย อาทิ (1) ปัญหาไม่มีช่องว่างระหว่างคำ (2) ปัญหาการแยกคำ 2 คำ (3) ปัญหาการแยกคำในประโยค เป็นต้น
ตอน :
คอมพิวเตอร์เพื่อคนพิการ ออกอากาศวันที่ : 25/4/2549
รายละเอียด :
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ ได้เสนอ อาทิ 1) เมาส์เค็นซิงทัน 2) จอยสติกค์เพ็นนี แอนด์ กิลส์ 3) เซอร์ค ครุยส์ แคต 4) คีย์บอร์ดโกลด์ทัช สปลิต 5) หน้าจอคอมพิวเตอร์แมจิก ทัช การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อคนพิการทางการมองเห็น ได้เสนอ 1) นิตยสารเสียง 2) แพคเมต (PAC Mate) 3) โน้ตเทคเกอร์ส (Notetakers) 4) เบรลล์ ดิสเพลย์ส (Braille Displays) อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์เพื่อคนพิการทางการได้ยิน ได้เสนอ อาทิ 1) เครื่องช่วยฟัง 2) เครื่องช่วยการรับรู้ด้วยการสั่นสะเทือน 3) หูชั้นในเทียม 4) เครื่องกลบเสียงรบกวน 5) คอมพิวเตอร์พกพา สำหรับคนหูหนวก การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อคนพิการทางกาย ได้เสนอ 1) การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแขนและขาเทียม 2) แป้นพิมพ์สำหรับผู้พิการที่มีมือข้างเดียว 3) เมาส์ที่ควบคุมด้วยศีรษะ
ตอน :
หุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ ออกอากาศวันที่ : 25/4/2549
รายละเอียด :
คำจำกัดความของหุ่นยนต์ • หุ่นยนต์เป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง • มีลักษณะการทำงานแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ • สามารถโปรแกรมให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้ • สามารถตัดสินใจได้เองโดยใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์อาจแบ่งได้เป็น 2 ชนิด 1) หุ่นยนต์ชนิดเคลื่อนที่ได้ (Mobile Robot) 2) หุ่นยนต์ชนิดจับต้องสิ่งของได้ (Manipulate Robot) การทำงานของหุ่นยนต์ อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1) หุ่นยนต์ภายในบ้าน (Domestic Robots) 2) หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robots) หุ่นยนต์บ้าน •หุ่นยนต์บ้าน คือ หุ่นยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อ - ความบันเทิงภายในบ้าน - ใช้งานภายในบ้าน หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น เพื่อเลียนแบบการทำงานของอวัยวะ ส่วนบนของมนุษย์ ประกอบด้วยระบบที่สำคัญ 2 ระบบ คือ - ระบบทางกลไกหุ่นยนต์ - ระบบควบคุมหุ่นยนต์
ตอน :
ปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ ออกอากาศวันที่ : 25/4/2549
รายละเอียด :
คำจำกัดความปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (AI = Artificial Intelligence) จากเว็บวิกิพีเดีย (wikipedia) •เอไอ เป็นการนำคำว่า “ของเทียม (Artifice)” กับคำว่า “ปัญญา (Intelligence)” มารวมกัน หมายความว่า “ปัญญาเทียม” หรือ “ปัญญาประดิษฐ์” ประเภทของเอไอ อาทิ 1) ตรรกะเอไอ (Logical AI) 2) การค้นหาในเอไอ (Search) 3) การรับรู้แบบแผนหรือรูปร่าง (Pattern Recognition) 4) เอไอการวินิจฉัย (Inference) 5) การแสดงให้เป็นเครื่องสำแดง (Representation) 6) สามัญสำนึกของเอไอ (Common Sense Knowledge) 7)เอไอที่สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ (Learning from Experience) ผู้เชี่ยวชาญเอไอ อาทิ 1) อลัน ทูริง (Alan Turing) 2) จอห์น วอน นอยมานน์ (John Von Neumann) 3) อัลเลน นีเวลล์ (Allen Newell) 4) เฮอร์เบิร์ต ไซมอน (Herbert Simon) 5) มาร์วิน มินสกี (Marvin Minsky) 6) ยูจีน ชาร์เนียก (Eugene Charniak) สถาบันเอไอ อาทิ 1) สมาคมเอเอเอไอ 2) สถาบันเอสไอเอไอ 3) สมาคมเอยูเอไอ บริษัทเอไอ อาทิ 1) บริษัทเอไอ รีเซิร์ช (Ai Research) 2) บริษัทซีจีเอฟ เอไอ (CGF-AI) 3) บริษัทอามิกานาว (AmikaNow) 4) บริษัทสทอตท์เลอร์ เฮนเค (Stottler Henke) 5) บริษัทเลิร์นนิง แอปพลิเคชันส์ (Learning Applications)
    ชุดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ         ออกอากาศที่ : UBC DLTV 89, UBC DLTV 9 UBC DSTV 89
ตอน :
แนะนำวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Overview of Management Information Systems Course) ออกอากาศวันที่ : 24/7/2548
รายละเอียด :
1. คำจำกัดความของระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ
2. ทำไมต้องมีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3. ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
4. แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
5. หน้าที่ของระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ
ตอน :
แนะนำวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Overview of Management Information Systems Course) ออกอากาศวันที่ : 24/7/2549
รายละเอียด :
1. คำจำกัดความของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2. ทำไมต้องมีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3. ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4. แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 5. หน้าที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 6. บทบาทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กร 7. ตัวอย่างหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 8. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 9. สรุป
ตอน :
บริษัทดอทคอม (Dot Com Companies) ออกอากาศวันที่ : 25/9/2548
รายละเอียด :
1. บทนำ 2. บริษัทดอตคอม 3. ตัวอย่างบริษัทดอตคอมที่ประสบความสำเร็จ 4. ตัวอย่างบริษัทดอตคอมที่ล้มเหลว 5. บริษัทดอตคอมไทย 6. สรุป
ตอน :
ระบบจ่ายเงินในอินเทอร์เน็ต (Payment Systems for Dot Com) ออกอากาศวันที่ : 2/10/2548
รายละเอียด :
1. บทนำ
2. ระบบอีเพย์เมนท์
3. ประเภทของอีเพย์เมนท์
4. ระบบโอนเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. ระบบอีเพย์เมนท์ในประเทศไทย
6. สรุป
ตอน :
อินทราเน็ตในองค์กร (Intranet in Organizations) ออกอากาศวันที่ : 9/10/2548
รายละเอียด :
1. บทนำ
2. การประยุกต์ใช้อินทราเน็ต
3. การรักษาความปลอดภัยบนอินทราเน็ต
4. ตัวอย่างอินทราเน็ต
5. แนวโน้มบนอินทราเน็ต
6. สรุป
ตอน :
บริษัทดอทคอม (Dot Com Companies) ออกอากาศวันที่ : 25/9/2548
รายละเอียด :
1. บทนำ
2. บริษัทดอตคอม
3. ตัวอย่างบริษัทดอตคอมที่ประสบความสำเร็จ
4. ตัวอย่างบริษัทดอตคอมที่ล้มเหลว
5. บริษัทดอตคอมไทย
6. สรุป
ตอน :
เหตุใดจึงต้องมีระบบสารสนเทศ (Why Information Systems) ออกอากาศวันที่ : 18/9/2548
รายละเอียด :
1. บทนำ
2. ความสำคัญของไอเอส
3. เหตุใดจึงต้องไอเอสตอนนี้
4. หลักการไอเอส
5. มิติของระบบสารสนเทศ
6. สรุป
ตอน :
โอกาสใหม่ในการใช้ระบบสารสนเทศ (New Opportunities with Information Systems) ออกอากาศวันที่ : 23/10/2548
รายละเอียด :
1. บทนำ
2. การศึกษาไอเอสในแง่เทคนิค
3. การศึกษาไอเอสในแง่พฤติกรรม
4. การศึกษาไอเอสในแง่เทคโนโลยีสังคม
5. โอกาสใหม่ในการใช้ไอเอส
6. สรุป
ตอน :
ประเภทและหลักการระบบสารสนเทศในองค์กร ออกอากาศวันที่ : 16/10/2548
รายละเอียด :
1. บทนำ
2. การจัดองค์กรและระบบสารสนเทศ
3. ระบบสารสนเทศหลัก 4 ระบบ
4. ระบบประมวลธุรกรรม
5. ระบบสารสนเทศการจัดการ
6. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
7. ระบบสนับสนุนระดับสูง
8. ระบบสารสนเทศในมุมมองของกิจกรรม
9. สรุป
ตอน :
การใช้ระบบสารสนเทศทั้งองค์กร ออกอากาศวันที่ : 6/11/2548
รายละเอียด :
1. บทนำ
2. การดำเนินธุรกิจ
3. การจัดสินค้าตามสั่ง
4. การวางแผนทรัพยากรทั้งองค์กร
5. ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
6. ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
7. ระบบการจัดการความรอบรู้
8. ความท้าทายและการแก้ปัญหาระบบทั้งองค์กร
9. สรุป
ตอน :
ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อองค์กร ออกอากาศวันที่ : 30/10/2548
รายละเอียด :
1. บทนำ
2. ลักษณะที่เหมือนกันขององค์กร
3. ลักษณะพิเศษขององค์กร
4. การจัดองค์กรไอที
5. ไอเอสมีผลกระทบกับองค์กรอย่างไร
6. สรุป
ตอน :
ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อการตัดสินใจ ออกอากาศวันที่ : 15/1/2549
รายละเอียด :
1. บทนำ
2. ไอเอสกับยุทธศาสตร์ธุรกิจ
3. การใช้ไอทีในการแข่งขันทางธุรกิจ
4. ยุทธศาสตร์ไอเอสระดับอุตสาหกรรม
5. ความท้าทายต่อผู้บริหาร
6. สรุป
Support by SCIT Webmaster Team.